Translate "alteração da paisagem" into Bulgarian (български)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


alteração da paisagem — Вариации на ландшафта (Bulgarian / български)
В следствие човешка дейност или природни процеси като пожари или природни бедствия, ландшафтът може да се променя във времето. Тези промени в структурата му могат да бъдат документирани посредством въздушни фотографии или сателитни снимки, както и посредс

Translate alteração da paisagem

Learn how to say "alteração da paisagem" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Portuguese and Bulgarian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey