Translate "alinhamento" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


alinhamento — profil trasy komunikacyjnej (Polish / polski)
szczegółowy projekt tras transportowych pod względem konstrukcji, funkcjonowania, usług, technologii i kryteriów ekonomicznych

Translate alinhamento

Learn how to say "alinhamento" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Portuguese and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey