Translate "alinhamento" into Bulgarian (български)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


alinhamento — регулиране, настройка (Bulgarian / български)
Подборът и детайлното определяне на маршрутите на обществения транспорт според критериите за конструкциите, оперативността, обслужването, технологиите и икономическите изисквания.

Translate alinhamento

Learn how to say "alinhamento" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Portuguese and Bulgarian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey