Toll Free: (800) 790-3680

Translate "algas" into Bulgarian (български)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


algas — Вадорасло (Bulgarian / български)
Прости, зелени, водни растения без стъбла, корени или листа. Те са сред микроорганизмите, формиращи началото на хранителната верига. Водораслите се срещат, плаващи в морски и сладки води, но растат и по повърхността на влажни стени, скали, по кората на дъ

Translate algas

Learn how to say "algas" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Portuguese and Bulgarian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC