Translate "피폭" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


피폭 — choroba popromienna (Polish / polski)
Zespół objawów charakteryzowany jako obrażenia popromienne, doznane w wyniku nadmiernej ekspozycji ciała lub jego części na działanie promieniowania jonizującego.

Translate 피폭

Learn how to say "피폭" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Korean and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey