Translate "피폭" into Bulgarian (български)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


피폭 — лъчева болест (Bulgarian / български)
Комплекс от симптоми, характеризиращи заболяването, известно като радиационна болест, получаващо се от свръх-излагане на цялото тяло (или по-голямата му част) на йонизираща радиация. Най-ранните симптоми са гадене, отпадналост, повръщане и диария, които м

Translate 피폭

Learn how to say "피폭" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Korean and Bulgarian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey