Translate "펌프" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


펌프 — pompa (Polish / polski)
maszyna do podnoszenia cieczy z poziomu niższego na wyższy lub do przetłaczania cieczy z obszaru o ciśnieniu niższym do obszaru o ciśnieniu wyższym

Translate 펌프

Learn how to say "펌프" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Korean and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey