Translate "마이크 로파" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


마이크 로파 — mikrofale (Polish / polski)
fale ektromagnetyczne o długościach między 0,3 a 30 centymetrów, co odpowiada częstotliwościom od 1 do 100 gigahertzów; brak jednak ostrych granic między mikrofalami a podczerwienią i falami radiowymi

Translate 마이크 로파

Learn how to say "마이크 로파" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Korean and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey