Translate "마을" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


마을 — vas (Slovenian / slovenščina)
Skupina hiš in drugih zgradb, kot so cerkev, šola in trgovine, ki je manjša od mesta in je ponavadi na podeželju.

Translate 마을

Learn how to say "마을" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Korean and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey