Translate "마을" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


마을 — wieś (Polish / polski)
osiedle z zabudowaniami mieszkalnymi i innymi budynkami, takimi jak kościół, szkoła czy sklepy, mniejsze od miasteczka, zwykle na terenach wiejskich

Translate 마을

Learn how to say "마을" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Korean and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey