Translate "니켈" into Bulgarian (български)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


니켈 — никел (Bulgarian / български)
Ковък, проводим, сребристо-бял метал, здрав и корозионно-устойчив, намиращ се по принцип в пентландита и николита и използван за направата на сплави, в електролизата и като катализатор при органичен синтез.

Translate 니켈

Learn how to say "니켈" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Korean and Bulgarian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey