Translate "남아메리카" into Bulgarian (български)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


남아메리카 — Южна Америка (Bulgarian / български)
Континент в южната част на западното полукълбо, разположен върху Екватора и Тропика на Козирога, граничещ с Карибско море на север и между Атлантическия и Тихия океан, свързан със Северна Америка посредством Панамския провлак; разделен на 12 държави: Арже

Translate 남아메리카

Learn how to say "남아메리카" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Korean and Bulgarian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey