Translate "김" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


김 — nori (Polish / polski)
bujna, dziko rosnąca roślina, szczególnie wśród roślin uprawnych, którym zabiera przestrzeń i pożywienie

Translate 김

Learn how to say "김" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Korean and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey