Translate "養蜂" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


養蜂 — pszczelarstwo (Polish / polski)
gałąź rolnictwa zajmująca się całokształtem spraw związanych z chowem pszczół i ich użytkowaniem w celu uzyskania miodu, jadu i mleczka pszczelego oraz wosku

Translate 養蜂

Learn how to say "養蜂" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey