Translate "食品添加物" into Bulgarian (български)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


食品添加物 — добавка към храната (Bulgarian / български)
Вещества, които нямат хранителна стойност сами по себе си (или не се използват за хранене), и които се добавят към храната по време на преработката за подобряване на цвета, текстурата, вкуса или качествата за съхранение.

Translate 食品添加物

Learn how to say "食品添加物" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Bulgarian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey