Translate "音響学" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


音響学 — akustyka (Polish / polski)
dział fizyki i techniki obejmujący naukę o wytwarzaniu, odbiorze i rozchodzeniu się fal sprężystych w ośrodku gazowym, ciekłym i stałym

Translate 音響学

Learn how to say "音響学" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey