Translate "青蛙" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


青蛙 — żaba (Polish / polski)
płaz bezogonowy z rodziny Ranidae, charakteryzujący się gładką skórą, nogami tylnymi dłuższymi niż przednie, skocznymi, odżywiający się głównie owadami, stawonogami i mięczakami; występuje w wielu gatunkach lądowo-wodnych na wszystkich kontynentach

Translate 青蛙

Learn how to say "青蛙" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Chinese and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey