Translate "锕系元素" into Bulgarian (български)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


锕系元素 — Актиноиди (Bulgarian / български)
Група от 15 радиоактивни елементи, някои от които се срещат в природата, а други са продукт от ядрените реакции. Те включват плутоний (Pu), америций (Am) и нептуний (Np). Здравният риск, който актиноидите представляват при освобождаването им в околната ср

Translate 锕系元素

Learn how to say "锕系元素" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Chinese and Bulgarian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey