Translate "重合体" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


重合体 — polimery (Polish / polski)
substancje wielkocząsteczkowe otrzymywane z monomerów w wyniku polireakcji, zwłaszcza polimeryzacji, stanowiące podstawowy, niekiedy jedyny składnik tworzyw sztucznych, włókien syntetycznych, kauczuków

Translate 重合体

Learn how to say "重合体" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey