Translate "遺伝資源" into Bulgarian (български)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


遺伝資源 — генетичен ресурс (Bulgarian / български)
Генетичният басейн в естествените и култивираните хранилища на организми, достъпни за експлоатация. Желателно е да се поддържа възможно най-широк спектър от организми, особено що се отнася до домашните културни видове и техните предшественици, за да се по

Translate 遺伝資源

Learn how to say "遺伝資源" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Bulgarian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey