Translate "遺伝子" into Bulgarian (български)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


遺伝子 — ген (Bulgarian / български)
Единица за наследственост, съставена от ДНК, която се намира на конкретно място в хромозома. Генът може да определи характеристиките на индивида чрез създаване на полипептидна верига, която образува протеин или част от протеин (структурен ген), или да ги

Translate 遺伝子

Learn how to say "遺伝子" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Bulgarian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey