Translate "農場" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


農場 — gospodarstwo hodowlane (Polish / polski)
gospodarstwo przemysłowo-rolne, teren i zbudowania, w którym prowadzona jest uprawa roślin oraz hodowla zwierząt (np. ryb, krów, świń i ptactwa), a także produkcja, np. mięsa, mleka i jaj

Translate 農場

Learn how to say "農場" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Chinese Traditional and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey