Translate "脊索動物" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


脊索動物 — strunowce (Polish / polski)
Chordata, typ zwierząt tkankowych, u których przez całe życie lub tylko w okresie zarodkowym występuje struna grzbietowa; należą tu bezczaszkowce, osłonice i kręgowce

Translate 脊索動物

Learn how to say "脊索動物" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey