Translate "細胞毒性" into Bulgarian (български)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


細胞毒性 — Цитотоксичност (Bulgarian / български)
Степента, до която даден агент притежава специфично разрушаващо действие върху определени клетки или наличието на такова действие; използва се особено когато се говори за лизис на клетките при имунни явления и за антинеопластични лекарства, които избирате

Translate 細胞毒性

Learn how to say "細胞毒性" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Bulgarian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey