Translate "穀物" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


穀物 — zboże (Polish / polski)
rośliny uprawne z rodziny traw, a także gryka z rodziny rdestowatych, dostarczające ziarna i słomy

Translate 穀物

Learn how to say "穀物" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey