Translate "稲" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


稲 — ryż (Polish / polski)
Oryza, roślina zbożowa z rodziny traw, występująca w wielu gatunkach na obszarach tropikalnych i subtropikalnych; najbardziej znany jest ryż siewny, uprawiany dla celów konsumpcyjnych, służący także do wyrobu alkoholu; słoma używana jako pasza oraz jako surowiec do wyplatania

Translate 稲

Learn how to say "稲" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey