Translate "砂丘" into Bulgarian (български)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


砂丘 — пясъчни дюни (Bulgarian / български)
Натрупвания на свободни пясъци от вятъра, често намиращи се около ниски брегове над приливното ниво и по-рядко на границите на големи езера или речни долини, както и в различни пустинни области, в които в определено време от годината има големи количества

Translate 砂丘

Learn how to say "砂丘" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Bulgarian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey