Translate "石灰" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


石灰 — wapno (Polish / polski)
Mineralne i przemysłowe formy tlenku wapnia, różniące się zawartością wody i udziałem takich składników jak krzem, glin i żelazo.

Translate 石灰

Learn how to say "石灰" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey