Translate "石灰" into Bulgarian (български)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


石灰 — Вар (Bulgarian / български)
Всяка от различните минерални или промишлени форми на калциев оксид, различаващи се главно по съдържанието на вода и процента на съставките като силиций, алуминий и желязо.

Translate 石灰

Learn how to say "石灰" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Bulgarian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey