Translate "石油" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


石油 — ropa naftowa (Polish / polski)
ciekły surowiec kopalny barwy brunatnej, będący mieszaniną węglowodorów; przez destylację otrzymuje się z niego benzynę, wazelinę, parafinę, wosk, naftę itp.; w stanie naturalnym ma zastosowanie jako paliwo

Translate 石油

Learn how to say "石油" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey