Translate "球果植物" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


球果植物 — rośliny iglaste (Polish / polski)
Coniferae, klasa roślin nagozalążkowych, do której należy sześć rodzin obejmujących około pięciuset gatunków drzew i krzewów, o kilkuletnich najczęściej liściach w postaci igieł lub łusek; rosną głównie w umiarkowanej i zimnej strefie półkuli północnej

Translate 球果植物

Learn how to say "球果植物" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey