Translate "独語" into Slovak (slovenčina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


独語 — nemčina (Slovak / slovenčina)
Indo-Európsky jazyk, ktorým sa hovorí najmä v Nemecku, Rakúsku, Lichtenjštajnsku, Južnom Tirolsku, Švajčiarku a v malej časti Belgicka.

Translate 独語

Learn how to say "独語" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Slovak by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey