Translate "物理過程" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


物理過程 — proces fizyczny (Polish / polski)
kolejno następujące po sobie zmiany (serie zmian), które wpływają na fizyczną formę materii

Translate 物理過程

Learn how to say "物理過程" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey