Translate "物理学" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


物理学 — fizyka (Polish / polski)
nauka przyrodnicza zajmująca się badaniem ogólnych właściwości materii i zjawisk w niej zachodzących oraz wykrywaniem ogólnych praw, którym te zjawiska podlegają

Translate 物理学

Learn how to say "物理学" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey