Translate "消毒" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


消毒 — środek odkażający (Polish / polski)
czynniki takie jak ciepło, promieniowanie lub środki chemiczne służące do niszczenia lub zahamowania rozwoju mikroorganizmów chorobotwórczych

Translate 消毒

Learn how to say "消毒" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey