Translate "法洛氏四合症" into Mongolian

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


法洛氏四合症 — Фаллогийн дөрвөлсөн гажиг (Mongolian)
Зүрхний төрөлхийн гажиг нь баруун ховдлын хаялах замын нарийсал, таслагчийн дээр байж хоёр ховдлыг холбодог гол судасны байрлал ба баруун ховдлын зузааралтаас бүрддэг эмгэг судлал юм.

Translate 法洛氏四合症

Learn how to say "法洛氏四合症" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Chinese and Mongolian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey