Translate "河" into Bulgarian (български)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


河 — Река (Bulgarian / български)
Воден поток, течащ в корито от височина към низина и вливащ си в езеро или море, освен в пустините, където може да изчезне напълно. Реката и всичките и притоци съставляват речния басейн.

Translate 河

Learn how to say "河" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Chinese and Bulgarian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey