Translate "气旋" into Bulgarian (български)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


气旋 — Циклон (Bulgarian / български)
Буря, характеризирана със съсредоточаване в едно място и издигане с въртеливо движение на вятър около област с ниско налягане (окото) към която той силно се придвижва от област с високо налягане.

Translate 气旋

Learn how to say "气旋" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Chinese and Bulgarian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey