Translate "殺菌剤" into Bulgarian (български)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


殺菌剤 — фунгицид (Bulgarian / български)
Химикали, използвани за унищожение или спиране на развитието на плесени, причиняващи болести по растенията като: бяло гниене по морковите; болести по разсада; коренова гъба; изсъхване на съдовете; главня, ръжда, плесен и мана по листата, вирусни болести.

Translate 殺菌剤

Learn how to say "殺菌剤" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Bulgarian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey