Translate "機器" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


機器 — urządzenie (Polish / polski)
rodzaj mechanizmu lub zespół elementów, przyrządów służący do wykonania określonych czynności, ułatwiający pracę

Translate 機器

Learn how to say "機器" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey