Translate "心身症" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


心身症 — choroba psychosomatyczna (Polish / polski)
choroba wynikająca z (pogarszających się) relacji między psychiką a ciałem

Translate 心身症

Learn how to say "心身症" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey