Translate "年齡" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


年齡 — wiek (Polish / polski)
przeciąg czasu od urodzenia człowieka lub zwierzęcia do danej chwili lub do śmierci; liczba lat od wykiełkowania rośliny (zwłaszcza drzewa) do chwili obecnej lub do jej obumarcia; liczba lat przeżytych; czas istnienia czegoś

The original Chinese Traditional definition:

年齡 (Chinese Traditional)
年齡,人或動物生存的時期,人生某個時期,時代,

Translate 年齡

Learn how to say "年齡" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Chinese Traditional and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey