Translate "市場" into Bulgarian (български)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


市場 — Пазар (Bulgarian / български)
Място за търговска дейност, където се купуват и продават стоки. Също - покупко-продажба. В ограничен смисъл "пазар" е обхватът на предложени и поискани цени от брокерите. Също и търсенето на определена стока.

Translate 市場

Learn how to say "市場" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Bulgarian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey