Translate "工会" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


工会 — związek zawodowy (Polish / polski)
Organizacja, której członkowie w całości lub w większości to pracownicy i której głównymi celami jest regulacja relacji pomiędzy pracownikami a pracodawcami albo związkami pracodawców.

Translate 工会

Learn how to say "工会" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Chinese and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey