Translate "大規模農産業" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


大規模農産業 — przemysł rolno-spożywczy (Polish / polski)
przemysł zajmujący się gromadzeniem, przetwarzaniem i dystrybucją produktów rolnych

Translate 大規模農産業

Learn how to say "大規模農産業" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey