Translate "大洋" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


大洋 — ocean (Polish / polski)
masy wód zajmujące całą powierzchnię Ziemi poza powierzchnią lądów, z wyłączeniem jezior i mórz śródlądowych

Translate 大洋

Learn how to say "大洋" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey