Translate "大気質" into Bulgarian (български)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


大気質 — Качество на въздуха (Bulgarian / български)
Степента на замърсеност на въздуха; видът и максималната концентрация на замърсителите в резултат от човешката дейност, за които следва да има резрешително за изпускане в атмосферата..

Translate 大気質

Learn how to say "大気質" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Bulgarian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey