Translate "地图" into Bulgarian (български)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


地图 — Карта (Bulgarian / български)
Представяне, обикновено в равнинен вид, на физически и политически характеристики на повърхността на земята, изобразяващо ги в съответните им форми, размери и съотношения в зависимост от мащаба на представянето.

Translate 地图

Learn how to say "地图" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Chinese and Bulgarian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey