Translate "原生動物" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


原生動物 — pierwotniaki (Polish / polski)
Protozoa, podkrólestwo zwierząt obejmujące około 30 tysięcy gatunków jednokomórkowych organizmów, zwykle mikroskopijnej wielkości, charakteryzujących się wyodrębnionym jądrem komórkowym lub wieloma jądrami, poruszających się za pomocą nibynóżek, wici albo rzęsek

Translate 原生動物

Learn how to say "原生動物" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey