Translate "原生動物" into Bulgarian (български)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


原生動物 — едноклетъчни животни (Bulgarian / български)
Разновидност на евкариотни микроорганизми; структурата им варира от прости едноядрени протопласти до колониални форми, тялото им е или голо или покрито с черупка, придвижват се посредством псевдоподи, ресни или флагели; съществува тенденция за универсална

Translate 原生動物

Learn how to say "原生動物" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Bulgarian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey